Биогаз инсталации

Инсталации за производство на електрическа и топлоенергия чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции.

Year: 2013

Конструктивна композиция

Основните елементи на всяка инсталация са клетките за съхранение на суровината, резервоарите за ферментация и когенераторния блок.

Интересни факти

Използването на биомаса за получаване на енергия не води до получаване на парникови газове, а освен това отпадъкът от ферментацията е чиста биологична тор, която се използва в земеделието.

Извършени дейности

  1. Главен проектант
  2. Изготвяне на технически проекти по всички части