Веста

Производствена сграда за строителни смеси, складова и търговска база за промишлени стоки, с. Брани поле, област Пловдив.

Year: 2013

Конструктивна композиция

Конструктивната композиция на сградата се състои от стоманени напречни рамки и система от хоризонтални и вертикални връзки, осигуряващи геометричната неизменяемост.

Интересни факти

Конструктивното решение на сградата изцяло е съобразена с дейността на фирмата Възложител. Леката стоамнена конструкция позволява светъл отвор 30m, което отговаря напълно на нуждите на производствените процеси.

Извършени дейности

  1. Статичен и динамичен анализ
  2. Конструктивни изчисления, съгласно действащата нормативна уредба
  3. Технически чертежи