Проектиране

Проектирането е неделима част от инвестиционния процес и обикновено предхожда строителството. Базовите данни необходими за започване на проектирането се подготвят след предварителното проучване на „желанието” и „ограниченията”. „Желанието” определя идеята на инвеститора, а „ограниченията” модифицират идеята съобразно изискванията на нормативните документи, спецификата на разположението и възможностите за финансиране. Правилното определяне на „реперите” от предварителните проучвания дава възможност за намиране на подходящата група от алтернативни варианти на поставената проектна задача.

“КОНДЕРА” ООД притежава необходимата гъвкавост за прилагане на най-целесъобразните решения, които да бъдат развити в отлично структуриран и пълен проект. Нашият екип се ръководи от специалисти, притежаващи сериозен опит в областта на конструктивното проектиране. Разработените проекти на редица стоманени, стоманобетонни и дървени конструкции се характеризират с перфектен стил и изключителна подробност на отделните детайли, а също така притежават и подчертана уникалност. Представената по този начин проектна документация изключва двусмисленото й тълкуване и показва загрижеността на дружеството към инвестиционния процес.

Значителният опит и високата квалификация, придобити в проектирането на стоманени конструкции, определят подчертания интерес на компанията за по-нататъшното си развитие в това направление. Съпътстващите проектантската работа нормативни документи и стандарти, действащи в България, са отлично познати и в много от случаите ефективно се допълват с методи, включени в съвременните норми на Европейския Съюз, Русия и САЩ, което значително повишава качеството на предлаганите проектни решения.

“КОНДЕРА” ООД предлага на клиентите си не само изготвяне на конструктивни проекти, но и комплексни решения по част или всички специалности в ролята си на Главен Проектант. Управлението на проекти се осъществява при ясна схема на координация и повишен контрол за съгласуваност между отделните специалисти проектанти.

Стилът на управление, заложен във фирмената стратегия, е ключът към постигане на подчертана „прозрачност” и нормално протичане на инвестиционния процес.

 

osCitas osCitas