Консултации

Непрекъснатото развитие на науката и технологиите отреждат значима роля в съвременния цивилизован свят на професионалния “Consulting”. Консултациите са важна част от инвестиционния процес, необходими са във всичките му етапи и целят премахване на “незнанието” чрез сверяване на “познанието” или придобиване на “знанието” в определена област. Строителният отрасъл е среда, която с навлизането на България в Европейския Съюз динамично се променя и предлага все повече новаторства.

Проектирането е специфично под флага на Еврокодовете и все повече налага различното проектантско мислене и усещане към конструкциите. Нашият проектантски екип е добре запознат с частите на Европейските норми, третиращи проектирането на стоманени и стоманобетонни конструкции (вкл. за райони с висока сеизмична активност). “КОНДЕРА” ООД предлага на клиентите си професионални консултации в следните направления:

  • оразмеряване на конструктивни елементи и съединения по Еврокод;
  • проверка на статически изчисления и оразмерителни процедури;
  • статически и динамични анализи, компютърно моделиране;
  • конструктивни концепции и детайлиране;
  • технически контрол в проектирането;
  • авторски контрол;
  • експертни становища;

Съвсем друг аспект на консултантската дейност на компанията е свързан с все по-актуалните теми за саниране на съществуващата строителна продукция, в следствие на модернизацията на технологични процеси (в предприятията), повишаване на изискванията към комфорта (на сгради) или цялостна смяна на функционалното предназначение. Наличните знания в областта на конструктивното проектиране дават възможности дружеството да бъде широко отворено към поръчки, засягащи разработване не само на отделни консултантски становища, но и цели проекти за реконструкции и усилване, които са актуални за страна, намираща се на прага на Европейския Съюз.

osCitas osCitas